مجوز مرکز تحقیقات مسکن بتن CLC

دیوار غیرباربر ساخته شده از بتن CLC

بتن سـبک CLC یکـی از انـواع بـتن سـبک بـوده کـه بـه وسـیله ایجـادحبابهای هوا با اندازههـای مختلـف در درون بـتن ایجـاد مـی شـود . روش
تولید این نوع بتن یک روش بدون اتوکلاو است. ایجاد حباب هـوا در ایـن
نوع بتن با یکی از دو روش مختلـف فیزیکـی یـا اسـتفاده از مـواد افزودنـی
شیمیایی صورت میگیرد. به عنوان مثال، این محصول میتوانـد از ترکیـب
سیمان ، ماسه بادی ، آب و ماده شیمیایی تولید کننده کف تشکیل شود. این
نــوع بــتن دارای مصــارف مختلفــ ی در صــنعت ســاختمان اســت ماننــد
جداکنندههای داخلی و خارجی ساختمان و… .

اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺑﺘﻦ ﻫﺎی ﺳﺒﻚ دارا ی ﻃﺮح اﺧﺘﻼط ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﻫﺎی ﻣﻌﻤـﻮﻟ ﻲ ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﻣﻨﺪ اﻓﺰودﻧ ﻲ ﻫﺎی ﺧﺎﺻ ﻲ در ﻃﺮح اﺧـﺘﻼط اﺳـ ﺖ. ﺳـ ﻴ ﻤﺎن در اﻳـ ﻦ ﻧﻮع ﺑﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﺳﻴ ﻤﺎن در ﺑﺘﻦ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻲ را داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣ ﻲ رود. ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﺘﻦ ، از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺳﺒﻚ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤ ـ ﻲﺷـﻮد و ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ دارا ی وزن ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .   وﻟـ ﻲ ﻓﺮآﻳﻨـ ﺪ ﺗﻮﻟﻴـ ﺪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـ ﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠـﺎ د ﺣﺒـﺎب ﻫـﻮا وارد ﻋﻤـﻞ ﺷـﺪ ه و در ﺣـ ﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨـ ﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﺨﻠﺨﻞ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺘﻦ ﺑـ ﻪ وﺟـﻮد ﻣـ ﻲ آﻳـ ﺪ .ﺗﺨﻠﺨـﻞ ﺑـﺘ ﻦ ﻣـ ﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺴﺮﻫﺎی ﺑﺎ دور ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﻮدر آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﺑﻪ وﺟـﻮد آﻳـ ﺪ .ﻋﻤـ ﻞ آوری آﻧﻬـﺎ در ﻣﺤـﻴﻂ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻳـﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺘﻨﻲ ﺳﺒﻚ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻳﻖ در ﺑﺮاﺑـﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت و ﺻﻮت ﺑـﻮده و دارا ی ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻣﻨﺎﺳـ ﺐ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻄﻠـﻮ ﺑ ﻲ اﺳﺖ . اﻳﻦ ﺑﺘﻦ ﺳﺒﻚ دارای وزن ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺑـﻴﻦ ۹۰۰ ﺗـﺎ ۳۰۰  ﻛﻴﻠـ ﻮﮔﺮم ﺑـﺮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 

ممکن است بپسندید...

پست های محبوب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *