مجوز مرکز تحقیقات مسکن بتن CLC

دیوار غیرباربر ساخته شده از بتن CLC بتن سـبک CLC یکـی از انـواع بـتن سـبک بـوده کـه بـه وسـیله ایجـادحبابهای هوا با اندازههـای مختلـف در درون بـتن ایجـاد مـی شـود . روشتولید این نوع بتن یک روش بدون اتوکلاو است. ایجاد حباب هـوا در ایـننوع بتن با یکی از دو روش مختلـف فیزیکـی یـا اسـتفاده …

ابلاغ پیوست شش ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله

بعد از حادثه ناگوار زلزله کرمانشاه و آشکار شدن ضعف مشهود دیوارهای غیر سازه ای ساخته شده از بلوک های توخالی سیمانی ( ساخته شده از انواع سبک دانه ) و بلوک های سفالی بدلیل ساختار ترد و شکننده بودن آنها ، مطالعاتی جامع توسط مرکز تحقیقات وزارت راه و مسکن و شهرسازی انجام گردید …