مقایسه فنی  
         
 مقایسه وزن دیوارها (kg/m2 )
ضخامت (cm) آجر سفال ۳D panel پرلکس
۱۰ ۱۸۵ ۸۵ ۱۱۰ ۷۰
         
         
ضریب هدایت حرارتی
نوع  آجر سفال ۳D panel پرلکس
ضریب هدایت حرارتی ۱/۸۲ ۱/۵۲ ۰/۶۲ ۰/۱۳
         
         
مقایسه ضخامت دیوار در انتقال حرارت یکسان
نوع  آجر فشاری آجر سفالی  بلوک سفالی  بلوک پرلکس
ضخامت (cm) ۱۳۵ ۱۰۰ ۶۴ ۲۰